POLITYKA PRYWATNOŚCI

Monika Duszyńska Kancelaria Adwokacka dba o Państwa prywatność i zapewnia ochronę przetwarzanych danych osobowych. Poniżej przedstawiamy Państwu zasady przetwarzania danych osobowych w naszej kancelarii.

 

I

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest Monika Duszyńska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Monika Duszyńska, Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Warszawie, 01-793 przy ul. L. Rydygiera 13 lok. 271, Regon 012830057, NIP 9521642711 (dalej: „Kancelaria”).

II

Cele i zakres przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelarię w zakresie niezbędnym do wykonania umowy świadczenia usług prawnych, zawartej z Państwem w drodze pisemnej lub ustnej, a także do podjęcia działań na etapie przed zawarciem umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, „RODO”) oraz w związku z dokonywaniem rozliczeń. Państwa dane będą także przetwarzane w związku z realizacją celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

III

Środki bezpieczeństwa

Stosujemy środki techniczne i organizacyjne gwarantujące bezpieczeństwo przetwarzania Państwa danych, realizując tym samym kluczowe postanowienia wyrażone w RODO oraz w innych właściwych przepisach prawa.

IV

Respektowanie uprawnień

Na Państwa żądanie, przysługuje Państwu dostęp do ich danych osobowych, jak również prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W powyższym zakresie prosimy o kierowanie Państwa żądań pod następujący adres e-mail: monika.duszynska@md-law.pl. W razie przetwarzania Państwa danych osobowych niezgodnie z prawem, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

V

Przechowywanie danych osobowych

Przechowujemy Państwa dane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których dane są przetwarzane. Zgodnie z RODO, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas odpowiedni dla podjęcia działań przed zawarciem umowy, przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres równy okresowi przedawnienia roszczeń, wynikającemu z aktualnie obowiązujących przepisów prawa. W zakresie przetwarzania danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, dane będą przetwarzane przez okres prawnie dopuszczalny, mając jednakże na uwadze Państwa prawo do wniesienia sprzeciwu, zgodnie z postanowieniami RODO.

VI

Kategorie przetwarzanych danych i sposób ich pozyskania

Kancelaria przetwarza takie kategorie danych osobowych, jak: imię (imiona) i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, firma, numer NIP, numer REGON, numer rachunku bankowego (ewentualnie numer PESEL i miejsce zamieszkania – w przypadku klientów będących osobami fizycznymi). Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od osób, których dane dotyczą lub od klientów i kontrahentów Kancelarii, sądów oraz organów administracji publicznej.

VII

Odbiorcy danych

Podmioty, którym w zakresie niezbędnym dla realizacji celów przetwarzania danych, ujawnia się Państwa dane osobowe, stają się odbiorcami danych. Są nimi pracownicy i współpracownicy naszej Kancelarii, a także podmioty, którym Kancelaria powierzy przetwarzanie danych oraz pracownicy                        i współpracownicy tych podmiotów. Odbiorcami danych mogą stać się również organy administracji publicznej lub organy wymiaru sprawiedliwości, jeżeli Administrator na podstawie przepisów prawa będzie zobowiązany do przekazania danych.

VIII

Przekazywanie danych

Przekazanie Państwa danych do państwa trzeciego nastąpi wyłącznie wówczas, jeśli będzie to niezbędne do realizacji świadczenia usług prawnych przez naszą Kancelarię. Zapewniamy o zachowaniu odpowiedniego sposobu ochrony Państwa danych przy dokonywaniu takiego przekazania.

IX

Modyfikacja Polityki Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Dostępna wersja jest wersją aktualnie obowiązującą.

X

Kontakt

Celem uzyskania odpowiedzi na Państwa pytania oraz skierowania uwag i próśb, prosimy o kontakt na adres e-mail: monika.duszynska@md-law.pl.