Marta Moszczyńska/Prawnik

Członkostwo:
Izba Adwokacka w Warszawie

Marta Moszczyńska

Marta Moszczyńska jest adwokatem. Zajmuje się prawem cywilnym oraz gospodarczym. Doradza także klientom z zakresu regulacji odnoszących się do wyrobów medycznych oraz w zakresie prawa farmaceutycznego, jak również w sprawach z zakresu polityki zgodności (compliance).

Marta prowadzi także sprawy procesowe, głównie sprawy o zapłatę, reprezentując klientów przed sądami oraz organami egzekucyjnymi. Zajmuje się także obsługą korporacyjną spółek handlowych. Doradza również w sprawach z zakresu zamówień publicznych, z uwzględnieniem sektora farmaceutycznego i wyrobów medycznych.

Dla klientów z sektora wyrobów medycznych Marta opiniuje projekty pod kątem wymogów kodeksu Eucomed oraz Kodeksu Etyki w Biznesie (Kodeks Dobrych Praktyk rynku wyrobów medycznych), w tym w zakresie zasad współpracy przemysłu z lekarzami i pielęgniarkami. Marta posiada doświadczenie w zakresie kontraktów z NFZ dotyczących zaopatrzenia w wyroby medyczne na zlecenie. Przygotowywała opinie dotyczące aspektów regulacyjnych wykonywania zawodu lekarza i pielęgniarki oraz prowadzenia dokumentacji medycznej.

Marta pracowała także przy opiniowaniu oraz negocjowaniu umów na prowadzenie badań klinicznych. Zajmowała się także opiniowaniem dopuszczalności wykonywania zabiegów medycyny estetycznej przez osoby nieuprawnione oraz różnymi źródłami finansowania świadczeń, w tym leków, przygotowywała umowy licencji na korzystanie z dossier rejestracyjnego i praw do leku, redagowała wnioski o udostępnienie informacji publicznej oraz pisma do Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Język: angielski, francuski

Wykształcenie:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Prawa i Administracji, 2012

Rok uzyskania uprawnień: 2017